Projekt MAPLE byl navržen jako nadnárodní strategické partnerství zaměřené na automatizaci měření výsledků a rozvoje v učení v celé Evropě. K tomu musí dojít v mezinárodní rovině, jelikož jeden z klíčových cílů je poskytnout srovnávací empirická data mezi jednotlivými zeměmi. Iniciativa se zaměřuje na tři klíčové rozměry. Prvním z nich je zaměření na počítačové myšlení a zjišťování, co žáci znají a čemu rozumějí před a po formálním vyučování. Druhým je použití open source infrastruktury a metod pro podporu hodnocení z diagnostických, formativních a sumativních perspektiv. Třetím pak je zaměřit se na posun vychovávat k porozumění spíše než k učení se postupům týkajících se konkrétních technologií, které jsou předmětem rapidních změn.

Výstupy projektu jsou důležité samy o sobě v tom, že budeme mít možnost získat objektivní měření výsledků a rozvoje se srovnávacími měřeními mezi institucemi a zeměmi. Jde o podobné pojetí jako PISA, ale v oblasti výpočetní techniky a s možností zapojit  jakoukoliv školu, zdarma a s plnou automatizací zpětné vazby výsledků jednotlivých škol, kdy jejich data zůstanou důvěrná. Primární cílovou skupinou jsou žáci ve věku 10-14 let a jejich učitelé.

Cílem je mít dopad na institucionální a politické úrovni s využitím komunity učitelů, kteří zvýší svůj profesní profil pomocí empiricky měřitelných dat a kvalitativního výzkumu. To bude možné provést pomocí série on–line testů realizovaných každých šest měsíců během výuky na druhém stupni základní školy, což zajistí individuální měření pokroku v učení, které bude škole důvěrné, zároveň ale zajistí agregaci skóre pro místní, národní a mezinárodní srovnání.

Jasnou přidanou hodnotou projektu je pak školení učitelů v používání metod založených na kolaborativních technologiích s využitím „velkých dat“ („Big Data“) v prostředí vzdělávání. Kromě toho proces podporuje progresi a přechod k národním kvalifikacím v programování ve vazbě na EQF a podporující principy ECVET a EQARF.

Metodologie mohou být přeneseny do jakýchkoli dalších oborů, zejména matematiky, vědních oborů a technologie. Základ v programovacím myšlení je relevantní k pochopení matematických kompetencí a obecné gramotnosti v technologickém věku. Metodologie je zaměřena na využití zavedených open source nástrojů, vytvořených díky spolufinancování v několika dalších EU projektech a dlouhodobě udržitelných nad rámec jejich financování. Metodologii vytvořila společnost TLM, jeden ze strategických partnerů NAACE.

Projekt tak bude poskytovat podporu otevřených zdrojů, která vychází z předchozích projektů, což je lepším východiskem než začínat znovu od nuly. Tento mechanismus je již používán a přes 60 000 žáků napříč 670 školami bylo testováno v Anglii během 9 měsíců od předložení návrhu projektu. Potenciál je účast milionů žáků v celé Evropě. Až k tomuto dojde, bude tento projekt zdaleka nejvýznamnějším projektem Erasmus + co se týče významného dopadu napříč Evropou.

Testy jsou podporovány schématy práce, které souvisí s novými anglickými národními osnovami a odkazují se na úroveň 2 Evropského rámce kvalifikací s podporou k progresi do úrovně 3 a 4. To poskytuje další možnosti při zvyšování profilu Evropského kvalifikačního rámce jako mezinárodního odborného nástroje. Odkazy z výsledků učení a hodnotících kritérií budou zdarma pro všechny účastníky.

Agentura NAACE podporovaná sponzorským partnerem TLM již prokázala tento koncept, když během několika měsíců od jeho představení, zřídila a udržuje celostátní program testování. Kromě grantových prostředků, poskytování nízkonákladové certifikace žáků (1 € na certifikát) umožňuje udržovat vývoj a rozšíření na další předměty a další rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů. Jednou z možností financování je také získání firem ke sponzorování vydávání certifikátů. Mezi hlavní náklady patří: zvýšení kapacity serverů, překlady a lokalizace, školení učitelů, rozšíření a vylepšení platformy a doručení k milionům uživatelů.