Проектът MAPLE беше предложен като транснационално стратегическо партньорство, насочено към автоматизиране на измерването на достиженията и напредъка при ученето в Европа (Measurement of Attainment and Progress in Learning across Europe или MAPLE). Транснационалният характер беше задължителен, тъй като една от ключовите цели е да бъдат набрани сравнителни емпирични данни за различни държави. Инициативата адресира три ключови направления. Първото е фокус върху компютърното мислене и разбиране за това какво знаят и могат учениците преди и след учене във формална среда. Второто е използването на инфраструктура с отворен код и методи за подкрепа на оценяването от диагностична, формираща и обобщаваща перспектива. Третото представлява действия, способстващи насочването на внимание към прехода към обучение за разбиране, вместо обучение за процедури, специфични за конкретни технологии, които са предмет на бързи промени.

Резултатите от проекта имат особена стойност поради факта, че ще бъдем в състояние да получим обективно измерени стойности за достиженията и напредъка в сравнителен план за училища и държави. Концепцията прилича много на познатата на всички PISA, но тук е развита в областта на компютърните науки. За разлика от PISA, тук всяко училище е добре дошло да се присъедини, като това става напълно безплатно и при пълна автоматизация на обратната връзка с резултатите към отделните училища. В същото време техните собствени данни остават поверителни и се използват анонимно и агрегирано само за целите на сравнителния анализ. Основната целева група са ученици на възраст 10-16 години и техните учители.

Целта ни е да постигнем ефект на институционално ниво и на ниво формиране на политики чрез проект, воден от обикновени членове на учителската и професионална общност, използвайки данни от училищата и институциите, в които те работят. Надяваме се да помогнем за издигането на професионалния профил на учителите чрез тяхното участие в този изследователски проект, който извежда емпирични данни с високо качество и надеждност. Извършването на двукратно оценяване в рамките на 6 месеца в прогимназиалния етап ще осигури индивидуални и групови метрики за напредъка, които ще бъдат конфиденциални и предоставени обратно само на училището. Агрегираните и непроследими данни ще бъдат използвани за местни, национални и международни сравнения.

Неотделима съставна част от проекта е обучението на учители в използването на методи за работа с Big Data посредством технологии за сътрудничество и в образователен контекст. Освен това процесът подпомага напредъка и прехода към национално регулирани квалификации по компютърни науки, привързани към Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и утвърждаващи принципите на ECVET и EQARF.

Методологията може да бъде прехвърлена към всяка друга предметна област и особено към математика, наука и технологии. Основата на компютърното мислене е част от математическите компетенции и общата грамотност в дигиталната епоха. Методологията е фокусирана върху използването на инструменти с отворен код, разработени в няколко европейски проекта чрез съфинансиране от ЕК. Те продължават да се използват по устойчив начин от основния разработчик TLM, един от стратегическите партньори на NAACE, водещата организация в проекта MAPLE, отвъд периода на изпълнение на тези специфични проекти.

По този начин проектът ще предложи образователни ресурси с отворен достъп (Open Educational Resources – OER), надграждайки резултати от предишни проекти и по този начин постигайки далеч по-завършени продукти, отколкото това би било възможно да се случи в рамките на само един проект и започвайки от нула. Механизмът на представяните OER вече съществува и към момента на планиране на този проект над 60,000 ученици от 670 училища вече са преминали тестовете. Съществува потенциал за обхващане на десетки милиони ученици от цяла Европа. Когато това бъде постигнато, ще се превърне в най-значимия Еразъм+ проект по отношение на неговото въздействие.

Тестовете са придружени с работни схеми, изработени за новите английски програми по компютърни науки, отговарящи на Ниво 2 от Европейската квалификационна рамка и с подкрепа за напредък към Ниво 3 и Ниво 4. По този начин подчертаваме отново ролята на ЕКР като наднационален референтен инструмент. Участниците ще се възползват безплатно от редица ресурси – дефинирани резултати от обучението, критерии за оценяване, детайлна система за управление на ученето. Това означава, че се увеличава стратегическата полезност на тестуването.